Friday, July 04, 2008

Shocker!!!

Viktor Zubkov got Chair of Gazprom.

No comments: